Eigen bijdrage en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Posted by: NHIJ Category: Algemeen Comments: 0

Verzekerden van 18 jaar of ouder die zorg ontvangen, thuis dan wel in een zorginstelling, moeten daarvoor op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een eigen bijdrage betalen.

Tot 1 januari 2013 was er sprake van een zogenaamde inkomensafhankelijke bijdrage. Daartoe werd het bijdrageplichtig inkomen vastgesteld. Op basis van dit bijdrageplichtig inkomen werd door het Centraal Administratiekantoor (CAK) de eigenbijdrage op grond van de AWBZ vastgesteld.

Per 1 januari 2013 is de wet gewijzigd en is het vaststellen van dit bijdrageplichtig inkomen zodanig aangepast dat de hoogte van de eigen bijdrage via een vermogensinkomensbijtelling mede afhankelijk gemaakt is van het vermogen van de verzekerde.

Naast het fictief rendement van 4% over het vermogen in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) is per 1 januari 2013 een extra heffing van 8% vermogensinkomensbijtelling ingevoerd waardoor nu in totaal 12% meetelt voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Gedurende de eerste zes maanden van het verblijf in een AWBZ-instelling is nog sprake van een lage bijdrage. Echter deze periode van zes maanden kan soms al beginnen te lopen vanaf de indicatiestelling. Na genoemde periode van zes maanden wordt de eigen bijdrage verhoogd tenzij de partner bijvoorbeeld nog thuis blijft wonen.

De vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage gebeurt nog steeds door het CAK op basis van de fiscale gegevens (belastingaangifte) van twee jaar geleden. Voor de bijdrage 2013  derhalve op de gegevens per 1 januari 2011. De maximale bijdrage voor 2013 is vastgesteld op een bedrag van € 2.189,20 per maand.

Mocht u een hoge eigen bijdrage verschuldigd zijn dan kan worden bekeken hoe u kunt voorkomen dat u uw eigen vermogen moet opmaken. Er zijn een aantal mogelijkheden om uw box 3 vermogen te verkleinen en daardoor uw eigen bijdrage te verminderen.

Het gaat te ver om in dit artikel alle mogelijkheden uitvoerig te beschrijven. Bovendien iedere situatie is uniek en verdient een eigen oplossing. Een aantal mogelijkheden wil ik u niet onthouden zoals het doen van jaarlijkse schenkingen in geld aan de kinderen (voor het jaar 2013 bedraagt de vrijstelling een bedrag van € 5.141,00 per kind) of het gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar tot een (voor het jaar 2013) maximaal bedrag van € 24.676,00. Ook is het mogelijk om schenkingen op papier te doen, de zogenaamde schuldigerkenningen. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid tot het opstellen of wijzigen van testamenten zodanig dat vorderingen van de kinderen opeisbaar worden zodra een ouder wordt opgenomen in een AWBZ-instelling.


Zoals gezegd het zoeken naar een passende oplossing voor uw situatie is maatwerk. Er zal goed gekeken moeten worden naar de wensen van u als cliënt en de gevolgen voor onder andere de inkomsten-, erf- en schenkbelasting voor zowel de langstlevende ouder(s) en de kinderen.

Mocht u naar aanleiding van het dit artikel vragen hebben of nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen met: Notarishuis IJmond. U kunt tijdens kantooruren bellen met 0255-547500, maar u kunt ook een email sturen naar ijmuiden@nhij.nl.

Elke eerste donderdagavond van de maand heeft Notarishuis IJmond tussen 18.00-20.00 uur een inloop spreekuur in de Bibliotheek in Velserbroek. Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid is het  raadzaam om een tijdstip te reserveren. Hiervoor kunt u contact opnemen op het bovenstaande telefoonnummer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *