HET TESTAMENT – Een kwestie van vooraf regelen

Posted by: NHIJ Category: Algemeen Comments: 0

Een bezoek aan de notaris geeft antwoorden op vragen als ‘wat is het beste testament voor mijn specifieke situatie? Hoe gaat het opstellen ervan in zijn werk? Is een testament hetzelfde als de nalatenschap? En wat is een nalatenschapdossier?’ Servicepaspoort sprak met Eric Ros, notaris bij Notarishuis IJmond te Velsen, over erfrecht, het testament en wat daar allemaal bijkomt kijken.

Ros: ‘Een testament is een document dat, wanneer iemand komt te overlijden, aangeeft wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap afgewikkeld moet worden. Voor de duidelijkheid: een testament wordt bij leven gemaakt, overlijdt iemand vervolgens, dan staat in dat testament hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Het nalatenschapdossier is een registratie van aile relevante gegevens en zaken die voor de erfgenamen belangrijk zijn om de nalatenschap af te handelen. Het is eigenlijk een naslagwerk van persoonsgegevens, flnancien , verzekeringen, pensioenen, bezittingen, gegevens eigen huis, lidmaatschappen en abonnernenten.

Kostenvoor de baten
Volgens notaris Ros komt het voor dat mensen overlijden zonder dat ze hun nalatenschap middels een testament goed geregeld hebben . Vervelend voor de nabestaanden.
Waarom is dat? Ros: ‘Drempelvrees voor de notaris speelt een rol. Veel mensen denken dat het opstellen van een testament veel geld kost en dat het alleen voor vermogende mensen is. Dat is helemaal niet waar. Een testament opstellen kost weliswaar geld, maar dat weegt niet op tegen de uiteindelijke belastingbesparing die je kunt bereiken . Zeker in combinatie met het (jaarlijks) overdragen van vermogen aan de volgende generatie.
De kosten gaan in dit geval voor de baten uit. Het is ook belangrijk voor de nabestaanden, die hebben met een testament een helder beeld wat ze kunnen verwachten bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Drieledig proces
De notaris speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het testament, een testament is immers maatwerk. De notaris bekijkt samen met zijn client wat deze wil, wat de mogelijkheden zijn en welke testamentvorm het best bij de client, diens wensen en de omstandigheden past.
Ros: ‘De notaris, eventueel samen met een andere adviseur, heeft eerst een inventariserend gesprek met zijn client zodat ze samen een financieel plaatje kunnen maken. Aan de hand daarvan worden er keuzes gemaakt.

Als de beste vorm gekozen is, wordt het testament opgesteld en de akte getekend. Die akte wordt ingeschreven in het Centraal Testament Register. Daarin wordt gemeld dat er op een bepaalde datum bij een bepaalde notaris een testament is gemaakt.
Komt iemand te overlijden, dan wordt het testament geopend en de nalatenschap afgewikkeld.
Het is een drieledig proces : het gesprek met de notaris, het opstellen van het testament en, na iemands overlijden, de afwikkeling van de nalatenschap met gebruikmaking van de gegevens uit het nalatenschapdossier.

Maatwerk
Het voorgesprek met de notaris is belangrijk. Een testament moet niet aileen aan allerlei juridische eisen voldoen, de wensen en het flnanciele plaatje verschillen per client. Ros:
‘Een testament is altijd maatwerk en als notaris kijkje samen metje client wat voor hen het meest toepasselijke is. Verschillende zaken bepalen hoe een testament er uiteindelijk
uit komt te zien. Zijn de mensen gehuwd en zoja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? Zijn er kinderen, eventueel ook uit eerdere relaties, en wat is
de samenstelling en omvang van het vermogen?
Laat iemand aileen maar een spaarrekening na, dan heb je een heel ander testament dan wanneer diegene aandelen, een huis en een tweede huis bezit. Bestaat je vermogen
bijvoorbeeld uit een huis, maar is er weinig geld, dan kan de erfbelasting nadelig uitpakken voor je kinderen. In zo’n situatie kan een tweetrapstestament uitkomst
bieden. De langstlevende echtgenoot erft dan alles zodat er niet direct belasting betaald hoeft te worden over de erfdelen van de kinderen’

Voorkeuren en wensen
Ook iemands voorkeuren en wensen spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van het testament. Sommigen willen hun vermogen aan een goed doel nalaten of vastleggen dat bepaalde erfstukken binnen de familie blijven . Een tes tament maak je in het heden, uitgaande van de situatie op dat moment. Omstandigheden kunnen echter veranderen, in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een echtscheiding) of na een wetswijziging, waardoor het zinvol is het testament daarop te laten controleren en zo nodig aan te passen ‘ Dus houd
je testament up-to-date voor een zorgeloze afwikkeling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *